Coaching, strategi och personlighet. som vi ser det.

Med Business coaching skapar vi mätbarhet och tar oss mellan nuläge och det önskade läget genom att betrakta känslor som fakta. Business coaching tar fram vilka nyckelfaktorer som behöver förbättras enligt internationell management erfarenhet, s.k ”best practice”. Vi kombinerar förslag på effektiva organisatoriska åtgärder med coaching  i hur man skapar största engagemang och bästa ledning. Både genom att förenkla och, om nödvändigt, ifrågasätta idéer och åtgärder. Coachen kan endast göra detta genom att lära känna organisationens nuvarande tillstånd och mål.

Coaching -behovsinventering, analys, genomförande och utvärdering

Fyra steg i varje uppdrag

  1. Vi startar projektet med ett förutsättningslöst möte där vi inventerar de behov som finns i organisationen.
  2. Därefter genomför vi behovsanalys. Beroende på behov, väljer vi metoder som kan innefatta webbenkäter eller intervjuer av utvalda chefer för att identifiera ekonomiska nyckeltal, uttalade mål, vision, värdeord, olika processer, kund-, produktion- utvecklingsprocesser i organisationen.
  3. Sedan tar vi fram ett antal förslag på projekt med tidsram och omfattning samt identifierar lämpliga coacher som har erfarenhet och kompetens att leverera tjänsten.
  4. Under projektets gång, samt efter avslutade insatser följer vi upp och stämmer av mot behovsanalysen.