Fokus på gruppens operativa arbete och ansvar i t ex förändringsarbete.

Denna coachning är utvecklad för grupper som behöver ett “eget” forum att diskutera sina frågor och utveckla ökad samsyn i förändringsprocesser. Gruppcoaching är ett effektivt sätt att utveckla chefer och/eller individer från samma organisation att skapa gemenskap, samsyn och öppna diskussioner för att effektivt uppnå utsatta mål.

 1. Självkännedom och målbilder
  • Karriär- och eller beslutsstilstest med individuell återkoppling.
  • Beslut om målbild för gruppen.
  • Kartläggning av de kompetenser som krävs för att uppfylla målen.
 2. Upprätta handlings- och åtgärdsplan
 3. Programgenomförande
  • Utifrån mål, handlings- och åtgärdsplan bestäms teman för de olika mötestillfällena.
  • Coachning av gruppen kring valt tema.
 4. Utvärdering